4e Jaarcongres
Schuldinfo jaarcongres
“Balanceren op het bestaansminimum”

Programma

-

Als er iets is dat nooit precies klopt, zijn het wel de inkomensplaatjes. Want wees nou eerlijk: welk mens past nu precies in het ideaaltype van de onderzoeksbureaus? Mensen zijn niet in koopkrachttermen te vangen en het leven neemt vaak onverwachte bochten waar beleidsmakers helemaal geen rekening kunnen houden. Toch spelen inkomensplaatjes een belangrijke rol in de politieke debatten. En ze geven inzicht in de grotere maatschappelijke ontwikkelingen. Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, neemt u mee in de wereld achter de koopkrachtplaatjes en de oorzaken waardoor plaatjes nooit helemaal de werkelijkheid weerspiegelen.

 • Waar zitten de verborgen uitgaven en welke groepen zijn er echt kwetsbaar?
 • Welke impact hebben landelijke en gemeentelijke regelingen op de huishoudportemonnee van de Nederlander?
 • Waarom zijn sommige groepen zo lastig te bereiken?
-

Schuldenproblematiek heeft alle aandacht in politiek, wetgeving en onderzoek. Er is in een jaar tijd veel gebeurd en er staat veel in de planning. Mr. André Moerman neemt u mee in deze ontwikkelingen en besteed o.a. aandacht aan:

 • Deurwaarderskosten bij de invordering van schulden
 • Gevolgen marktwerking in de incasso-industrie
 • Beslagvrije voet als absolute ondergrens
 • Betere bescherming bij bankbeslag en beslag op inboedel
 • Verbetering toegang tot schuldhulpverlening
-
-

Er vinden twee rondes workshops plaats. U kunt de twee workshops van uw keuze opgeven bij uw aanmelding via de website. Met uw keuze zullen wij zoveel mogelijk rekening houden. Kijk voor een uitgebreide toelichting op de onderwerpen van de workshops op www.kerckebosch.nl.

1. Toeslag of tegenslag?

De toeslagen van de belastingdienst vormen voor veel mensen een belangrijke bron van inkomen. Huurtoeslag, zorgtoeslag, maar soms ook kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag zijn nodig om het budgetplaatje sluitend te krijgen. Het juist inschatten van het inkomen en het op tijd doorgeven van wijzigingen is echter een ingewikkelde opgave, waardoor de belastingdienst voor velen een bron van armoede is geworden. Aan bod komt:

 • Kring van rechthebbenden
 • Draagkracht en toetsingsinkomen
 • Herziening en terugvordering, waaronder de nieuwe beleidsregels
2. Methode Krachtwerk

Krachtwerk is een krachtgerichte methodiek voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen in achterstandssituaties. Deze krachtgerichte methodiek ondersteunt het herstelproces van deze mensen in een richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger in de samenleving, mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie zij zijn. Krachtwerk heeft de eigen krachten en groeimogelijkheden van mensen als vertrekpunt en focus. Het geeft principes en methodische handvatten waarmee professionals uit diverse beroepsgroepen in het sociale domein beter worden toegerust om aan de nieuwe eisen in het werk met uiteenlopende groepen kwetsbare mensen te voldoen. Krachtwerk is inmiddels opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie. De methode wordt met succes gebruikt in onder andere de vrouwenhulpverlening, dak en thuislozen opvang, ex-gedetineerden, verslavingszorg en in de gemeentelijke Wmo. Tijdens deze sessie nemen de sprekers je mee in het theoretische kader van Krachtwerk en dit koppelen aan jullie dagelijkse praktijk.

Aan bod komt:

 • De pijlers van Krachtwerk
 • Doelgroep: mensen met afstand tot de maatschappij als gevolg van schuldenproblematiek
 • Methodisch: focusbepaling, uitvoering en evaluatie vanuit de 6 principes
 • Zeven basistaken van het krachtgerichte begeleidingstraject; tools direct toepasbaar in de praktijk
 • Werkzame elementen
Spreker
3. Actualiteiten Schuldhulpverlening

Het komende jaar zijn er twee initiatieven in het bijzonder die de wereld van schuldregelen gaan versnellen: Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen. Door op uniforme wijze gegevens uit te wisselen zal het huidige pluriforme proces van schuldregelen aanzienlijk versneld kunnen worden. Ook in het veld van beschermingsbewind zijn veel ontwikkelingen gaande. Aan bod komt:

 • Schuldenknooppunt: digitaal postkantoor voor uitwisseling van gestandaardiseerde en versleutelde berichten over saldo’s en betaalvoorstellen tussen schuldhulpverleners en schuldeisers
 • Collectief Schuldregelen: van succesvolle pilot in Den Haag naar landelijk niveau. Met Collectief Schuldregelen gaan schuldeisers op voorhand al of niet akkoord met een saneringskrediet of schuldbemiddeling tegen finale kwijting. Het Schuldenknooppunt kan dit proces digitaal faciliteren.
 • Actuele ontwikkelingen beschermingsbewind:
  • Wetsvoorstel voor adviesrecht van gemeenten of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder
  • Verkenning naar de inrichting van een landelijk overleg Beschermingsbewind
  • Position paper Beschermingsbewind van de NVVK, waarin de relatie tussen beschermingsbewind, budgetbeheer en schuldhulpverlening nader wordt geduid
4. Ontwikkeling energielasten: hoe kunnen we energie-armoede verminderen?

Mensen met een kleine beurs wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen. En door de stijgende energierekeningen kunnen zij steeds lastiger rondkomen. Hoe houd je dan toch grip op je geld? De energiecoach van de Energiebank komt bij inwoners thuis, analyseert hun energieverbruik en helpt hen de energiekosten terug te dringen.
Aan bod komt:

 • Hoe maak je mensen bewust van de eigen invloed op de energierekening?
 • Coachen naar energiebewustwording en een lager energieverbruik: hoe doe je dat?
 • Verduurzamen en gevolgen voor huur- en energiekosten
 • Ervaringen van een vrijwillige Energiecoach

Co-spreker: vrijwillige Energiecoach

Spreker
5. Het CJIB blijft ontwikkelen

Het CJIB staat niet stil en blijft zich op allerlei gebied verder ontwikkelen. Tijdens deze sessie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Schulden, standaard en maatwerkmogelijkheden
 • Communicatie
 • Noodstopprocedure
 • Informatiepunt Digitale overheid
6. Inzicht in de complexiteit van het inkomen

Als (schuld)hulpverlener kun je nog zo’n mooie schuldregeling treffen, maar als het inkomen van de klant niet op orde is ontstaan er óf nieuwe schulden, óf de schuldeisers worden benadeeld. En wist je dat je als bewindvoerder aansprakelijk kunt worden gesteld als je inkomensvoorzieningen voor een klant niet aanvraagt, terwijl je klant daar wel recht op heeft? Het inkomen speelt bij schulden een centrale rol en van jou als hulpverlener wordt verwacht dat je kunt nagaan of het inkomen van de klant op orde is en zo niet, of je dit op orde kunt krijgen. En dat is nog niet zo eenvoudig! Een klant met een inkomen op of rond het sociaal minimum heeft gemiddeld zo’n 13 verschillende inkomstenbronnen en deze zijn allemaal van invloed op elkaar. Iedere regeling heeft zijn eigen inkomstenbegrip en betaalmoment. Aan bod komt:

 • Inzicht in de complexiteit van het inkomen van een gemiddelde klant; aan de hand van casuïstiek
 • Waar moet je op letten? Tips & tricks
7. Cultuur en omgang met stress: een introductie in cultuursensitief werken

Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. De verander(en)de samenleving leidt er toe dat financieel- maatschappelijk dienstverleners te maken krijgen met cliënten, die andere culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben dan zijzelf. In samenhang met financiële problemen spelen dikwijls ook sociale en psychische problemen, die cultureel soms anders beleefd worden. Aldus maken dienstverleners kennis met voor hen onbekende opvattingen over armoede, stress, psychische en financiële problemen en manieren om hulp te zoeken. Vanuit een antropologisch perspectief krijgt u enkele handvatten aangereikt, waarmee u uw werkwijze beter kunt laten aansluiten bij een veranderende cliëntpopulatie. Onderwerpen die centraal staan:

 • Migratie, stress & armoede
 • Cultuur, financiële problemen, psychische problemen en hulpzoekgedrag
 • Cultuursensitieve communicatie
Spreker
8. Mensen met een licht verstandelijke beperking en bewindvoering

Bewindvoerders zijn professionals die als wettelijke taak hebben om de financiële belangen van de onder bewind gestelde te beschermen en om de financiële zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. Bewindvoerders(organisaties) geven aan dat hun cliëntengroep de laatste jaren is veranderd: het aandeel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is gegroeid. Het is vaak voor professionals lastig om mensen met een LVB richting financiële zelfredzaamheid te begeleiden. Daarom zijn wij samen met verschillende bewindvoerders een onderzoek gestart om te kijken hoe mensen met een LVB het beste kunnen worden ondersteund . Aan bod komt:

 • Waarin verschillen het financiële gedrag en financiële vaardigheden van cliënten met een LVB van andere cliënten?
 • Hoe kunnen bewindvoerders deze groep het beste begeleiden?
9. Arm en dan? Een levende klantreis

In deze sessie vertelt een ervaringsdeskundige ons alles over hoe het is om in armoede te leven. Samen met de deelnemers reflecteren we vervolgens op dit verhaal. Je gaat naar huis met praktijkgerichte actiepunten. Aan bod komt:
- Hoe is de situatie ontstaan? Waarom is het niet gelukt deze situatie te voorkomen? Wat had hij of zij nodig gehad?
- Wat leren we hiervan? Wat kun jij morgen al anders doen?
- Hoe kunnen we elkaar steunen om ook doorbraken te realiseren die een langere adem vergen?

Co-spreker: Ervaringsdeskundige

-
-
1. Toeslag of tegenslag?

De toeslagen van de belastingdienst vormen voor veel mensen een belangrijke bron van inkomen. Huurtoeslag, zorgtoeslag, maar soms ook kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag zijn nodig om het budgetplaatje sluitend te krijgen. Het juist inschatten van het inkomen en het op tijd doorgeven van wijzigingen is echter een ingewikkelde opgave, waardoor de belastingdienst voor velen een bron van armoede is geworden. Aan bod komt:

 • Kring van rechthebbenden
 • Draagkracht en toetsingsinkomen
 • Herziening en terugvordering, waaronder de nieuwe beleidsregels
2. Methode Krachtwerk

Krachtwerk is een krachtgerichte methodiek voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen in achterstandssituaties. Deze krachtgerichte methodiek ondersteunt het herstelproces van deze mensen in een richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger in de samenleving, mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie zij zijn. Krachtwerk heeft de eigen krachten en groeimogelijkheden van mensen als vertrekpunt en focus. Het geeft principes en methodische handvatten waarmee professionals uit diverse beroepsgroepen in het sociale domein beter worden toegerust om aan de nieuwe eisen in het werk met uiteenlopende groepen kwetsbare mensen te voldoen. Krachtwerk is inmiddels opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie. De methode wordt met succes gebruikt in onder andere de vrouwenhulpverlening, dak en thuislozen opvang, ex-gedetineerden, verslavingszorg en in de gemeentelijke Wmo. Tijdens deze sessie nemen de sprekers je mee in het theoretische kader van Krachtwerk en dit koppelen aan jullie dagelijkse praktijk.

Aan bod komt:

 • De pijlers van Krachtwerk
 • Doelgroep: mensen met afstand tot de maatschappij als gevolg van schuldenproblematiek
 • Methodisch: focusbepaling, uitvoering en evaluatie vanuit de 6 principes
 • Zeven basistaken van het krachtgerichte begeleidingstraject; tools direct toepasbaar in de praktijk
 • Werkzame elementen
Spreker
3. Actualiteiten Schuldhulpverlening

Het komende jaar zijn er twee initiatieven in het bijzonder die de wereld van schuldregelen gaan versnellen: Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen. Door op uniforme wijze gegevens uit te wisselen zal het huidige pluriforme proces van schuldregelen aanzienlijk versneld kunnen worden. Ook in het veld van beschermingsbewind zijn veel ontwikkelingen gaande. Aan bod komt:

 • Schuldenknooppunt: digitaal postkantoor voor uitwisseling van gestandaardiseerde en versleutelde berichten over saldo’s en betaalvoorstellen tussen schuldhulpverleners en schuldeisers
 • Collectief Schuldregelen: van succesvolle pilot in Den Haag naar landelijk niveau. Met Collectief Schuldregelen gaan schuldeisers op voorhand al of niet akkoord met een saneringskrediet of schuldbemiddeling tegen finale kwijting. Het Schuldenknooppunt kan dit proces digitaal faciliteren.
 • Actuele ontwikkelingen beschermingsbewind:
  • Wetsvoorstel voor adviesrecht van gemeenten of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder
  • Verkenning naar de inrichting van een landelijk overleg Beschermingsbewind
  • Position paper Beschermingsbewind van de NVVK, waarin de relatie tussen beschermingsbewind, budgetbeheer en schuldhulpverlening nader wordt geduid
4. Ontwikkeling energielasten: hoe kunnen we energie-armoede verminderen?

Mensen met een kleine beurs wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen. En door de stijgende energierekeningen kunnen zij steeds lastiger rondkomen. Hoe houd je dan toch grip op je geld? De energiecoach van de Energiebank komt bij inwoners thuis, analyseert hun energieverbruik en helpt hen de energiekosten terug te dringen.
Aan bod komt:

 • Hoe maak je mensen bewust van de eigen invloed op de energierekening?
 • Coachen naar energiebewustwording en een lager energieverbruik: hoe doe je dat?
 • Verduurzamen en gevolgen voor huur- en energiekosten
 • Ervaringen van een vrijwillige Energiecoach

Co-spreker: vrijwillige Energiecoach

Spreker
5. Het CJIB blijft ontwikkelen

Het CJIB staat niet stil en blijft zich op allerlei gebied verder ontwikkelen. Tijdens deze sessie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Schulden, standaard en maatwerkmogelijkheden
 • Communicatie
 • Noodstopprocedure
 • Informatiepunt Digitale overheid
6. Inzicht in de complexiteit van het inkomen

Als (schuld)hulpverlener kun je nog zo’n mooie schuldregeling treffen, maar als het inkomen van de klant niet op orde is ontstaan er óf nieuwe schulden, óf de schuldeisers worden benadeeld. En wist je dat je als bewindvoerder aansprakelijk kunt worden gesteld als je inkomensvoorzieningen voor een klant niet aanvraagt, terwijl je klant daar wel recht op heeft? Het inkomen speelt bij schulden een centrale rol en van jou als hulpverlener wordt verwacht dat je kunt nagaan of het inkomen van de klant op orde is en zo niet, of je dit op orde kunt krijgen. En dat is nog niet zo eenvoudig! Een klant met een inkomen op of rond het sociaal minimum heeft gemiddeld zo’n 13 verschillende inkomstenbronnen en deze zijn allemaal van invloed op elkaar. Iedere regeling heeft zijn eigen inkomstenbegrip en betaalmoment. Aan bod komt:

 • Inzicht in de complexiteit van het inkomen van een gemiddelde klant; aan de hand van casuïstiek
 • Waar moet je op letten? Tips & tricks
7. Cultuur en omgang met stress: een introductie in cultuursensitief werken

Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. De verander(en)de samenleving leidt er toe dat financieel- maatschappelijk dienstverleners te maken krijgen met cliënten, die andere culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben dan zijzelf. In samenhang met financiële problemen spelen dikwijls ook sociale en psychische problemen, die cultureel soms anders beleefd worden. Aldus maken dienstverleners kennis met voor hen onbekende opvattingen over armoede, stress, psychische en financiële problemen en manieren om hulp te zoeken. Vanuit een antropologisch perspectief krijgt u enkele handvatten aangereikt, waarmee u uw werkwijze beter kunt laten aansluiten bij een veranderende cliëntpopulatie. Onderwerpen die centraal staan:

 • Migratie, stress & armoede
 • Cultuur, financiële problemen, psychische problemen en hulpzoekgedrag
 • Cultuursensitieve communicatie
Spreker
8. Mensen met een licht verstandelijke beperking en bewindvoering

Bewindvoerders zijn professionals die als wettelijke taak hebben om de financiële belangen van de onder bewind gestelde te beschermen en om de financiële zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. Bewindvoerders(organisaties) geven aan dat hun cliëntengroep de laatste jaren is veranderd: het aandeel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is gegroeid. Het is vaak voor professionals lastig om mensen met een LVB richting financiële zelfredzaamheid te begeleiden. Daarom zijn wij samen met verschillende bewindvoerders een onderzoek gestart om te kijken hoe mensen met een LVB het beste kunnen worden ondersteund . Aan bod komt:

 • Waarin verschillen het financiële gedrag en financiële vaardigheden van cliënten met een LVB van andere cliënten?
 • Hoe kunnen bewindvoerders deze groep het beste begeleiden?
9. Arm en dan? Een levende klantreis

In deze sessie vertelt een ervaringsdeskundige ons alles over hoe het is om in armoede te leven. Samen met de deelnemers reflecteren we vervolgens op dit verhaal. Je gaat naar huis met praktijkgerichte actiepunten. Aan bod komt:
- Hoe is de situatie ontstaan? Waarom is het niet gelukt deze situatie te voorkomen? Wat had hij of zij nodig gehad?
- Wat leren we hiervan? Wat kun jij morgen al anders doen?
- Hoe kunnen we elkaar steunen om ook doorbraken te realiseren die een langere adem vergen?

Co-spreker: Ervaringsdeskundige

-
-

Veel schuldeisers denken dat zij een groter deel van hun openstaande vorderingen kunnen innen bij een wettelijke schuldsanering dan bij een minnelijke schuldbemiddeling of schuldsanering. De druk van de WSNP-bewindvoerder om meer te gaan verdienen of weer te gaan werken zou daar voor moeten zorgen. De vraag is echter of dat ook zo is en wat eventuele alternatieven zijn.

 • In hoeverre zijn mensen die tot een vorm van schuld saneren worden toegelaten, gemotiveerd om (meer) te gaan werken?
 • Wanneer willen ze dat wel en niet, wie zijn daarbij de financiële winnaars en verliezers?
 • Welke saneringsvariant en welke begeleiding verdient daarom de voorkeur?
 • Hoe ga je om met cliënten die wel moeten, maar niet kunnen werken?
 • Gevolgen van langdurige werkloosheid en de stap naar werk
-

Een autobiografische voorstelling die laat zien hoe het gesteld is met de (hulp) instanties in ons land.
In een land waar alles goed geregeld is, kan je nog steeds verdwalen en zijn handvatten ver te zoeken.
Lang niet alles is wat het lijkt te zijn en wie zijn stem laat horen, wordt tot de orde geroepen.
In een mix van comedy, spoken word en theater laat Be Romy zien dat het lang niet altijd gemakkelijk is je weg te vinden in het Nederlandse systeem.