4e Jaarcongres
Schuldinfo jaarcongres
“Balanceren op het bestaansminimum”

Programma

-

Nu steeds duidelijker wordt dat de coronacrisis niet alleen een gezondheidscrisis maar ook een economische crisis is, staat Nibud-directeur Arjan Vliegenthart stil bij de gevolgen van deze crisis voor de huishoudportemonnee. Op basis van onderzoeken die het Nibud de afgelopen maanden heeft gedaan, gaat hij in op de vraag welke groepen het hardst getroffen worden, wie het kwetsbaarst is en voor welke opgaven de schuldhulpverlening in Nederland staat. Ook schetst hij wegen waarop we - juist op dit moment - door anders te werken mensen die nu en straks geraakt worden door bijvoorbeeld werkeloosheid, beter kunnen bijstaan.

-

Veel schuldeisers denken dat zij een groter deel van hun openstaande vorderingen kunnen innen bij een wettelijke schuldsanering dan bij een minnelijke schuldbemiddeling of schuldsanering. De druk van de WSNP-bewindvoerder om meer te gaan verdienen of weer te gaan werken, zou daarvoor moeten zorgen. De vraag is echter of dat ook zo is en wat eventuele alternatieven zijn.

 • In hoeverre zijn mensen die tot een vorm van schuld saneren worden toegelaten, gemotiveerd om (meer) te gaan werken?
 • Wanneer willen ze dat wel en niet, wie zijn daarbij de financiële winnaars en verliezers?
 • Welke saneringsvariant en welke begeleiding verdient daarom de voorkeur?
 • Hoe ga je om met cliënten die wel moeten, maar niet kunnen werken?
 • Gevolgen van langdurige werkloosheid en de stap naar werk
-

Het is voor professionals vaak lastig om mensen met een LVB richting financiële zelfredzaamheid te begeleiden. Daarom doen we met verschillende professionals, zoals schuldhulpverleners, bewindvoerders, deurwaarders en sociaal raadslieden, onderzoek om te kijken hoe mensen met een LVB het beste kunnen worden herkend en passend ondersteund. Aan bod komt:

 • Waarin verschillen het financiële gedrag en de financiële vaardigheden van cliënten met een LVB met die van andere cliënten?
 • Hoe kunnen professionals deze groep beter herkennen en het beste begeleiden?
-
-

Schuldenproblematiek heeft alle aandacht in politiek, wetgeving en onderzoek. Er is in een jaar tijd veel gebeurd en er staat veel in de planning. Mr. André Moerman neemt u mee in deze ontwikkelingen en besteedt onder andere aandacht aan:

 • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (per 1 januari 2021)
 • Invoering beslagvrij bedrag bij bankbeslag (per 1 januari 2021)
 • Betere bescherming bij beslag op inboedel (per 1 oktober 2020)
 • Vereenvoudiging beslag op auto (per 1 april 2021)
 • Terugdringen kosten beschermingsbewind
 • Deurwaarderskosten bij de invordering van schulden
 • Proportioneel terugvorderen van toeslagen
 • Verbetering toegang tot schuldhulpverlening
-
-

Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. De verander(en)de samenleving leidt ertoe dat financieel-maatschappelijk dienstverleners te maken krijgen met cliënten die andere culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben dan zijzelf. In samenhang met financiële problemen spelen dikwijls ook sociale en psychische problemen, die cultureel soms anders beleefd worden. Aldus maken dienstverleners kennis met voor hen onbekende opvattingen over armoede, stress, psychische en financiële problemen en manieren om hulp te zoeken. Vanuit een antropologisch perspectief krijgt u enkele handvatten aangereikt, waarmee u uw werkwijze beter kunt laten aansluiten bij een veranderende cliëntpopulatie. Onderwerpen die centraal staan, zijn:

 • Migratie, stress & armoede
 • Cultuur, financiële problemen, psychische problemen en hulpzoekgedrag
 • Cultuursensitieve communicatie
-

Als (schuld)hulpverlener kun je nog zo’n mooie schuldregeling treffen, maar als het inkomen van de klant niet op orde is, ontstaan er óf nieuwe schulden óf de schuldeisers worden benadeeld. En wist je dat je als bewindvoerder aansprakelijk kunt worden gesteld als je inkomensvoorzieningen voor een klant niet aanvraagt, terwijl je klant daar wel recht op heeft? Het inkomen speelt bij schulden een centrale rol en van jou als hulpverlener wordt verwacht dat je kunt nagaan of het inkomen van de klant op orde is en zo niet, of je dit op orde kunt krijgen. En dat is nog niet zo eenvoudig! Een klant met een inkomen op of rond het sociaal minimum heeft gemiddeld zo’n 13 verschillende inkomstenbronnen en deze zijn allemaal van invloed op elkaar. Iedere regeling heeft zijn eigen inkomstenbegrip en betaalmoment. Aan bod komt:

 • Inzicht in de complexiteit van het inkomen van een gemiddelde klant; aan de hand van casuïstiek
 • Waar moet je op letten? Tips & tricks
-
-
 • Schuldenknooppunt: digitaal postkantoor voor uitwisseling van gestandaardiseerde en versleutelde berichten over saldo’s en betaalvoorstellen tussen schuldhulpverleners en schuldeisers
 • De veranderende rol van de overheid als schuldeiser: maatwerk voor mensen die vastlopen
 • Wat te doen met vermeende Kinderopvangtoeslagfraude? Je kunt meer met fraudeschulden dan je denkt
 • Wetsvoorstel voor adviesrecht van gemeenten of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder
 • Verkenning naar de inrichting van een landelijk overleg Beschermingsbewind

Joke de Kock

-

Be Romy had een uitkering en zat in de schuldhulpverlening. Maar hoe is hij ermee omgegaan? In zijn autobiografische voorstelling laat Be Romy zien hoe het gesteld is met de Nederlandse (hulp)instanties. In een land waar alles goed geregeld is, kun je nog steeds verdwalen en zijn handvatten ver te zoeken. Lang niet alles is wat het lijkt te zijn en wie zijn stem laat horen, wordt tot de orde geroepen. In een mix van comedy, spoken word en theater laat Be Romy zien dat het lang niet altijd gemakkelijk is je weg te vinden in het Nederlandse systeem.